KOSGEB Eğitim Desteği


KalDer olarak vermiş olduğumuz Genel Katılıma Açık ve Kuruma Özel eğitimlerimiz KOSGEB’in %50 eğitim hibe desteği kapsamındadır.

Eğitim başlamadan ilgili eğitim özelinde KOSGEB’in ilgili Müdürlüğünden onay alınması gerekiyor.

KalDer’den eğitim alacak işletmelerin eğitimi almadan önce;

 1. KOSGEB Genel Destek Programına başvurmuş ve taahhütname vermiş olmaları, 
 2. Bir önceki yıla ilişkin verdikleri KOBİ Beyannamesinin onaylanmış olması,
 3. Eğitim’e ilişkin Başvuru yapmaları ve onay almaları gerekmektedir.

İlk 2 adımı tamamlamadan 3. Adım zaten yapılamaz. Eğitim Desteği başvurusu eğitim başlamadan önce onaylanmış olmalıdır.

Detaylı bilgi için http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Destekler.aspx?ref=7 adresinden inceleme yapılabilir.

Eğitim Desteği

DESTEK UNSURLARI

 1. İşletmelerin; Genel Yönetim, Pazarlama Yönetimi, Üretim Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Mali İşler ve Finansman Yönetimi, Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Yeni Teknik ve Teknolojiler, Yenilik, Mesleki ve Teknik Eğitim, CE İşareti, Ürün Belgelendirme ve Çevre konu başlıklarında genel katılıma açık veya işletme içi eğitim katılımlarına destek verilir.

   
 2. Eğitim hizmeti alınabilecek kuruluşlar; üniversiteler, üniversitelerin işletmelere yönelik eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, kuruluş mevzuatlarının izin vermesi şartıyla kamu kurum/kuruluşları, bunların eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri ve meslek kuruluşları, 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında kurum açma iznine sahip, alanında program onayı olan kurum/kuruluşlar ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından herhangi bir konuda akredite edilen belgelendirme kuruluşlarıdır.
   
 3. Eğitime katılacak işletme temsilcileri; işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olmalıdır.
   
 4. Her bir konu başlığı altında alınan her bir eğitim için bir işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 1.000 (bin) TL'yi aşamaz.  Program süresince bir konu başlığı altında alınan eğitimler için verilen toplam destek üst limiti 4.000 (dört bin)  TL'dir.
   
 5.  Program süresince desteğin üst limiti 10.000 (on bin) TL'dir.

 

DESTEK BAŞVURUSU DEĞERLENDİRME VE ONAY

 1. Destekten yararlanmak isteyen işletme, www.kosgeb.gov.tr internet adresindenelektronik ortamda doldurarak çıktısını aldığı Eğitim Desteği Başvuru Formu ve Tablo 2'de belirtilen belgeler ile ilgili Hizmet Merkezine başvuru yapar.
   
 2. Hizmet Merkezi, başvuru sonucunu işletmeye yazı ile bildirir.

 

ÖDEME

 1. İşletme, uygun bulunan başvuruya ilişkin hizmet alımını gerçekleştirerek ekte yer alanEğitim Desteği Ödeme Talep Formu ve Tablo 2'de belirtilen belgeleri Hizmet Merkezine sunar.
   
 2. Hizmet Merkezi, söz konusu belgeleri inceleyerek Destek Ödeme Oluru hazırlar. Destek Ödeme Oluru, işletmeden sorumlu personel tarafından hazırlanarak Hizmet Merkezi Müdürünün oluruna sunulur.
   
 3. Destek ödemeleri, KOSGEB Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinde belirtilen ödeme belgeleri ile birlikte Ödeme Emri Belgesinin eki olarak, ön mali kontrole tabi tutulanlar Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı İç Kontrol Müdürlüğüne, tabi tutulmayanlar ise ilgili Muhasebe Müdürlüklerine gönderilir. İlgili Muhasebe Müdürlüğü tarafından işletmenin banka hesabına destek ödemesi aktarılır.
   
 4. İlgili mevzuatında belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu bulunan işletmenin destek ödemesi yapılmaz. Ancak işletme tarafından mahsup dilekçesi verilmesi halinde, söz konusu borç destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar işletmenin banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır.

 

DESTEĞE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

 1. TS-ISO 9000, TS-ISO 14000, TS-ISO 22000, AQAP, EN 17025 ve benzeri sistem belgelendirmeye yönelik eğitim hizmetleri ve yabancı dil eğitimleri bu destek kapsamı dışındadır. 
   
 2. İşletme personelinin eğitime katılımında sayı açısından bir sınırlama bulunmamaktadır.
   
 3. Eğitim Desteği, yalnızca eğitim bedelini kapsar. İaşe, konaklama ve ulaşım giderlerini kapsamaz.

  Detaylı bilgi için ....   

BAŞVURU FORMU NASIL DOLDURULUR?

ÖDEME TALEP FORMU NASIL DOLDURULUR?

 

KalDer olarak vermiş olduğumuz Genel Katılıma Açık ve Kuruma Özel eğitimlerimiz KOSGEB’in %50 eğitim hibe desteği kapsamındadır.

 • İSTANBUL GENEL MERKEZ
 • ANKARA ŞUBE
 • BURSA ŞUBE
 • ESKİŞEHİR ŞUBE
 • İZMİR ŞUBE
 • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
 • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
 • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
 • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ